Nguyễn, Xuân Hợi, và Thị Thu Giang Nguyễn. 2023. “KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4603.