Nguyễn, Thị Thu Hường, Thanh Huyền Vũ, và Huyền Nga Đỗ. 2023. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4607.