Nguyễn, Thành Tấn, và Khắc Duy Trần. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4608.