Hoàng, Đình Âu, và Văn Ngọc Doãn. 2023. “VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4628.