Nguyễn, Thị Hương Giang, Hồng Ngọc Bùi, Vĩnh Giang Lê, Đình Hòa Văn, và Quang Vĩnh Nguyễn. 2023. “THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4629.