Nguyễn, Hoàng Linh Chi, Ngọc Quang Nguyễn, và Lý Thịnh Trường Nguyễn. 2023. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4633.