Phạm , Thị Quân, Ngọc Anh Nguyễn, Thị Thanh Xuân Lê, Thị Kim Nhung Tạ, Thanh Thảo Nguyễn, Quốc Doanh Nguyễn, Thị Mai Hương Phan, Thị Quỳnh Nguyễn, và Ngọc Anh Đàm. 2023. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4634.