Hoàng, Gia Du, và Văn Trung Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4636.