Nguyễn, Thành Tấn, và Thị Thiên Lan Bùi. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CHÉO NGÓN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4638.