Trần , Kim Sơn, Trung Tín Lại, Hoàng Toàn Ngô, Đặng Đăng Khoa Trần, Thị Minh Phạm, Thị Bích Phương Trần, Thị Tuyết Ngân Đoàn, và Trung Kiên Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4642.