Nghiêm , Phương Thảo, và Thị Diễm Trang Lê. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5275.