Đinh , Việt Hùng, Thị Hảo Hoàng, Xuân Tĩnh Đỗ, Văn Linh Nguyễn, Thị Mỹ Hà Bạch, Ngọc Lăng Huỳnh, Thị Thu Phạm, Văn Hiệp Cao, và Tất Định Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5282.