Nguyễn, Hoàng Long, Dũng Vũ, và Xuân Long Ngô. 2023. “MỨC ĐỘ LO LẮNG VỀ CÁI CHẾT CỦA HỌC VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5294.