Ngô , Anh Vinh, Thị Huệ Linh Nguyễn, và Ngọc Duy Lê. 2023. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG NHỊP NHANH TRÊN THẤT Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG UƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5300.