Hoàng, Thị Ngọc Lan, Sơn Tùng Trần, Thị Thu Giang Phan, Thị Kim Phượng Đoàn, Thành Công Nguyễn, Thành Công Nguyễn, Thị Thanh Huyền Đoàn, Danh Cường Trần, và Danh Cường Trần. 2023. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5306.