Vũ , Ngọc Anh, và Quốc Ái Đặng. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5307.