Nguyễn, Thị Hải, Huy Lượng Vũ, Huy Hoàng Lê, Văn An Nguyễn, và Hạ Long Hải Lê. 2023. “TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5308.