Nguyễn, Thị Thu Hoài, Thị Thủy Nguyễn, và Thị Thơm Vũ. 2023. “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5313.