Đỗ , Xuân Tĩnh, Thị Mỹ Hà Bạch, và Việt Hùng Đinh. 2023. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THẤT TRÁI VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5319.