Huỳnh , Giao, Trúc Lam Lê, Phi Hồng Ngân Nguyễn, và Trung Anh Đặng. 2023. “TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5320.