Nguyễn, Hoàng Long, và Xuân Long Ngô. 2023. “XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5322.