Trịnh , Quý Đôn, Thị Bình An Nguyễn, và Việt Dũng Trương. 2023. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5531.