Nguyễn, Thị Thu Cúc, Thế Duệ Ong, Thị Thủy Nguyễn, Xuân Thu Mai, Thị Minh Hiếu Nguyễn, Anh Tuấn Khương, và Thị Mai Oanh Trần. 2023. “THEO DÕI, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5544.