Nguyễn, Trương Minh Thế, Phương Dung Nguyễn, và Khánh Huy Tăng. 2023. “KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH GÂY TIÊU CHẢY TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5550.