Nguyễn, Thị Thu Hà, Thị Huyền Thương Phan, và Thị Huệ Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6557.