Phạm, Thị Ngân, Thị Hồng Nhung Giang, Thị Kim Dung Lê, Hà Thành Bế, và Kim Việt Lê. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6569.