Đặng, Thị Nga, Thị Ngọc Hà Bùi, Thị Thu Hà Nguyễn, Huy Đông Nguyễn, Tài Thời Nguyễn, và Thị Yến Hoàng. 2023. “ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6571.