Trần, Mạnh Bắc, Quốc Hùng Hà, Văn Dũng Bùi, Thị Lệ Giang Nguyễn, Quang Quý Nguyễn, Thị Phương Nam Hoàng, và Đoàn Dũng Nguyễn. 2023. “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6572.