Võ , Thành Toàn, Phan Vĩnh Toàn Đặng, Thiên Đức Nguyễn, và Toàn Phúc Võ. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6579.