Trần, Thị Lý, Thị Thu Hương Phạm, và Văn Dũng Đào. 2023. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6581.