Nguyễn, Thị Lan, và Minh Phương Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6583.