Trương, Nhựt Khuê, Ngọc Khánh Vinh Kim, Anh Tài Ngô, và Thị Kim Ngọc Trần. 2023. “NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6593.