Nguyễn, Văn Sang, Văn Kiên Nguyễn, Phan Ninh Trần, và Quang Lục Trần. 2023. “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6594.