Đặng, Thị Bích, Mạnh Hùng Thân, Hoàng Thanh Nguyễn, Nguyễn Ngọc Trần, Văn San Bùi, Kim Thư Nguyễn, và Quốc Hưng Đoàn. 2023. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6602.