Lại, Thùy Dương, và Thị Thanh Mai Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6603.