Lưu, Thị Vân Trang, Thị Mai Thơ Nguyễn, Thị Chinh Vũ, Xuân Nam Trịnh, Bá Biên Trần, và Xuân Anh Nguyễn. 2023. “TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MINI – COG Ở NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6608.