Nguyễn, Ngọc Dũng, và Hải Quân. 2023. “MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6611.