Nguyễn , Như Trung, Xuân Vĩnh Trần, và Anh Vũ Thụy Phạm. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7115.