Nguyễn , Công Thành, Đình Toàn Lê, Bá Hồng Phong Nguyễn, Xuân Thủy Trần, Mạnh Tuyên Nguyễn, và Văn Phương Nguyễn. 2023. “BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7119.