Nguyễn , Thị Mai Hương, Thị Bảo Bùi, và Văn Thạo Tạ. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7142.