Nguyễn , Trọng Quân, Thị Thu Hà Lê, Thy Cầm Vũ, và Văn Tuấn Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7147.