Nguyễn , Thị Thanh Huyền, Hồng Thăng Vũ, và Công Hoàng Nguyễn. 2023. “ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7155.