Nguyễn , Minh Quân, Phương Hoa Nguyễn, và Thị Lý Trần. 2023. “CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7163.