Đỗ , Thị Hiến, Quý Quyền Nguyễn, Hải Dần Nguyễn, Ngọc Quân Nguyễn, Thanh Hải Nguyễn, Thanh Hải Nguyễn, Thị Trang Đỗ, Thanh Hà Lê, Thi Mai Anh Mai, Thị Loan Hoàng, Thúy Lệ Nguyễn, và Hương Lan Nguyễn. 2023. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7170.