Trần , Đức Lương, Thị Thu Hà Lê, Văn Dũng Nguyễn, Thị Huệ Đoàn, và Văn Tuấn Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7172.