Trần , Tuấn Anh, Khắc Tài Trần, Quang Duy Phùng, Tiến Phát Nguyễn, và Hoàng Anh Trần. 2023. “CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7176.