Nguyễn, Thị Như Hoa, Hùng Kiên Đỗ, và Minh Thế Đào. 2024. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8334.