Nguyễn, Thị Kim Oanh, Anh Tuấn Nguyễn, và Thế Anh Nguyễn. 2024. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8344.