Nguyễn , Thị Hưng, Quốc Tùng Mai, và Văn Hải Đỗ. 2024. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8354.