Nguyễn, Thị Đào, Gia Mạnh Ngô, và Ngọc Ánh Trần. 2024. “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8358.